Integrovaný manažment vodných zdrojov, ochrana vôd a v konečnom dôsledku aj zdravia obyvateľstva.

Zásobovanie obyvateľstva, ako aj priemyslu vodou. Odkanalizovanie urbanizovaných sídiel. Úpravy vôd a navrhovanie ČOV vrátane kalového hospodárstva.

Vytvárame návrhy čistiarní odpadových vôd pričom akceptujeme podmienky zadané klientom. Minimalizujeme investičné a prevádzkové náklady pri súčasnom garantovaní príslušných limitov či pri efektívnom využívaní jestvujúcich vstupov a zdrojov.

REALIZOVANÉ ČOV
cistiaren odpadovych vod Poprad
Potrubie piktogram
Čistiarne odpadových vôd
cistiaren odpadovych vod Humenné
Naše služby

Efektívne a nízko nákladové riešenia v oblasti vody

Praktické skúsenosti v projektovaní stavieb ČOV, vodovodov a kanalizácií. Manažment projektov, ako aj v rozvoj moderných a inovatívnych riešení pre oblasť enviromentálnych technológií.

Projektovanie

Projekty vodovodov a kanalizácií vrátane čistiarní odpadových vôd.

Štúdie a posudky

Expertné štúdie a posudky z oblasti odkanalizovania a čistenia odpadových vôd, čistiarenských kalov a hydrauliky odpadových vôd.

Koncepcie a štúdie

Koncepcie a štúdie uskutočniteľnosti stokových systémov, verejných vodovodov, čistiarní odpadových vôd či úpravní vôd.

Modernizácia a rekonštrukcia

Modernizácia, intenzifikácia, rozširovanie kapacity a rekonštrukcia jestvujúcich vodovodov, stokových sústav a čistiarní odpadových vôd.

Konzultácie a poradenstvo

Konzultačné služby a optimalizácia prevádzky vodovodov a kanalizácií.

Technická pomoc

Technická pomoc pre vlastníkov a prevádzkarov vodovodov a kanalizácií.

Meranie a regulácie

Návrh, projektovanie a zabezpečenie realizácie merania a regulácie na úpravniach a ČOV.

Inžinierska činnosť

Zabezpečenie inžinierskej činnosti a predprojektovej prípravy.

Využite naše služby

Kontaktujte nás

Naši partneri

Kontaktujte nás

Špendlík ikonka

ČOVDESIGN, s.r.o.
Strojnícka 34
821 05 Bratislava

Napíšte nám

Táto webová stránka používa súbory cookies. Využívaním cookies nedochádza k spracúvaniu osobných údajov podľa GDPR. Prehliadaním webovej stránky návštevník akceptuje využívanie cookies. Viac informácií o využívaní cookies a možnostiach ich vypnutia nájdete tu.